การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา